Hoạt động CSR
CSR

SDGs
SDGs trong tập đoàn Mutsumi(Mục tiêu phát triển bền vững)

SDGs17のゴール

SDGs(Mục tiêu phát triển bền vững)là mục tiêu quốc tế đến năm 2030, được thông qua ở hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc vào 09/2015.
Bao gồm 17 mục tiêu chính và 169 mục tiêu cụ thể, nhằm tạo ra một xã hội bền vững, đa dạng và hòa nhập,
nơi không ai bị bỏ lại phía sau.
Tập đoàn Mutsumi đã tham gia và các hoạt động CSR trước khi SDGs ra đời, và hiện tại vẫn đang đóng góp cho SDGs thông qua các hoạt động CSR.

Tập đoàn Mutsumi(8 điều trọng tâm)
và Danh mục thống nhất SDGs

六三グループのCSR「8つの柱」とSDGs合致項目