1. Home
 2. Giới thiệu về Mutsumi
 3. Chính sách ISMS
Giới thiệu về Mutsumi
About Us

ISMS Policy
Chính sách ISMS

Chính sách cơ bản ISMS

Tài sản thông tin của khách hàng và Tập đoàn Mutsumi là tài sản quan trọng và việc bảo vệ chúng khỏi các mối đe dọa về mặt bảo mật là vô cùng quan trọng.
Do đó, toàn thể nhân viên của Tập đoàn Mutsumi phải tuân thủ chính sách bảo mật thông tin đã được xây dựng để bảo vệ tài sản thông tin, bảo vệ thông tin của khách hàng và đáp lại sự tin tưởng của khách hàng.

Cơ bản về bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn ISMS

 1. Phạm vi, phương pháp và đối tượng công bố thông tin

  1. Chúng tôi xác định rõ phạm vi và đối tượng công bố thông tin.
   Khi tiết lộ thông tin bí mật cho bên ngoài, ví dụ như Đối tác kinh doanh...sẽ ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA: Non-Disclosure Agreement), và thông tin chỉ được tiết lộ cho các bên trong thỏa thuận.
  2. Về cơ bản, việc tiết lộ thông tin bí mật qua mạng bị nghiêm cấm.
 2. Mục đích sử dụng và giới hạn sử dụng thông tin

  1. Chúng tôi không sử dụng thông tin cho mục đích nào khác ngoài những mục đích được quy định.
  2. Chúng tôi không sử dụng tài sản thông tin và hệ thống thông tin cho mục đích cá nhân.
  3. Chúng tôi không sử dụng thông tin bằng phương cách bất hợp pháp, vị phạm nội quy công ty, đi trái với các quy ước xã hội.
 3. Quyền xem và thay đổi thông tin

  1. Chúng tôi chỉ cho phép truy cập vào thông tin bí mật trong phạm vi cần thiết cho công việc phụ trách.
  2. Chúng tôi chỉ truy cập vào thông tin bí mật của công ty khác khi công ty đó cho phép.

Sử dụng gắn liền với bảo vệ thông tin

 1. Sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài sản thông tin một cách thích hợp

  1. Chúng tôi tích cực sử dụng thông tin để tạo ra ý nghĩa và giá trị mới.
  2. Chúng tôi bảo vệ thông tin một cách thích hợp, phòng tránh rò rỉ thông tin.
  3. Chúng tôi duy trì độ tươi mới và độ chính xác của thông tin bằng cách sử dụng thông tin.
 2. Cân bằng giữa bảo vệ thông tin và sử dụng thông tin

  1. Chúng tôi thúc đẩy sự phát triển của công ty bằng cách chia sẻ và sử dụng hiệu quả thông tin, duy trì sự tín nhiệm của công ty bằng cách bảo vệ thông tin.
  2. Chúng tôi cân bằng hai khía cạnh này.

Nguyên tắc bảo mật thông tin

 • Bảo mật thông tin là việc truyền đạt thông tin đúng (tính toàn vẹn) bất cứ khi nào cần thiết (tính sẵn sàng) cho chỉ đối tượng quy định (tính bảo mật) (tính an toàn của việc trao đổi thông tin).