1. Home
  2. Giới thiệu về Mutsumi
  3. Chính sách môi trường
Giới thiệu về Mutsumi
About Us

Environmental Policy
Chính sách môi trường

Triết lý cơ bản

Tập đoàn Mutsumi tự ý thức mình đang tồn tại như một thành viên của phương tiện truyền thông in ấn đóng vai trò quan trọng trong xã hội thông tin trên mẹ trái đất, và tiếp tục các hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường để con người có thể sinh tồn lâu dài.

Chính sách môi trường

Tập đoàn xây dựng, duy trì và liên tục cải thiện hệ thống quản lý môi trường trong hoạt động truyền thông bằng tất cả phương tiện bao gồm phương tiện truyền thông in ấn, phương tiện truyền thông điện tử,v.v., và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

  1. Thúc đẩy hoạt động tái chế: Thúc đẩy lưu thông tuần hoàn các vật liệu sử dụng cho sản xuất, giảm gánh nặng ô nhiễm môi trường.

  2. Giảm thiểu việc xả thải chất thải nguy hại: Chúng tôi sản xuất sản phẩm với năng suất cao, ít chất thải và sản phẩm phụ không cần thiết.

  3. Tiết kiệm tài nguyên: Giảm tối đa tài nguyên đầu vào, thực hiện việc tái chế càng nhiều càng tốt ngay cả trong các hoạt động kinh doanh của mình.

  4. Tiết kiệm năng lượng: Chúng tôi phấn đấu loại bỏ tiêu thụ điện, gas và nước trên mức cần thiết.

  5. Mua hàng xanh: Về trang thiết bị, nguyên vật liệu dùng trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi nỗ lực mua các sản phẩm ít gây ô nhiễm môi trường, ví dụ như các sản phẩm tái chế.

  6. Tuân thủ luật pháp liên quan đến môi trường: Chúng tôi tuân thủ các quy định luật pháp/ các nghị định/ các điều khoản yêu cầu khác của nhà nước và chính quyền địa phương liên quan đến môi trường, nỗ lực ngăn chặn ô nhiễm môi trường.

Ban hành ngày 1 tháng 10 năm 2008

Tập đoàn Mutsumi
Tổng giám đốc Shimamura Nobuhiko